fellingstall

Fellingstall 2014-2023

15. april har man gjennomført 9 sesonger i Jakt i Liernes fellingsbørs. Her ser vi litt på fellingstallene.

 

Siden oppstarten i 2014/2015-sesongen er det i fellingsbørsen innmeldt:

4485 smårovvilt

 

Dette fordelt på:

  • 864 rødrev
  • 678 mår
  • 775 røyskatt
  • 141 grevling
  • 171 mink
  • 799 ravn
  • 1057 kråker

 

Fellingstall pr sesong rovpattedyr.
Fellingstall pr sesong kråkefugl.

I tabellen  nedenfor finner du fellingstall smårovvilt innmeldt i fellingsbørsen pr art, pr sesong:

Sesong Rødrev Mår Røyskatt Mink Grevling  Kråke Ravn
2014/15 136 59 17 19 8 121 50
2015/16 156 164 282 33 6 183 68
2016/17 52 57 64 17 15 74 52
2017/18 60 59 77 17 23 120 39
2018/19 122 98 72 14 21 170 153
2019/20 78 96 81 18 19 126 52
2020/21 63 54 38 26 14 79 100
2021/22 107 37 46 13 21 77 76
2022/23 89 59 100 14 14 107 207
Variasjon i antall jeger med innmeldt fangst av smårovvilt i Jakt i Liernes fellingsbørs i perioden 2014-2023.

De første 5 årene av Jakt i Lierne lå antallet jegere med innmeldt fangst av smårovvilt i fellingsbørsen mellom 60 og 88 stk, og med et snitt på 73 stk pr sesong.

De siste fire sesongene har antallet jegere med innmeldt smårovvilt i fellingsbørsen ligget mellom 50 og 60 jegere og et snitt på 56. Andelen ungdommer med fangst økte i løpet av de første 5 sesongene, og har fortsatt å ligge på dette nivået de siste 4 sesongene.

Kråkefugl

Burfangst viser seg å være veldig viktig for et stabilt uttak av kråkefugl.

Ved summering av fellingstallene for kråkefugl, ser man at burfangst står for hele 70% av det totale uttaket av kråkefugl i perioden 2014-2023 som er på 1854 fugler.

For kråke utgjør burfangsten 65% mens hele 80% av innmeldt ravn er fanget i burfelle.

Felles for alle de 9 siste sesongene er at antallet burfangere med fangst, har ligget mellom 2 og 4 stk. Innsatsen fra 3 aktive jegere med kråkebur har resultert i 1315 kråkefugl fordelt på 634 ravn og 681 kråker.

541 kråkefugl fordelt på 165 ravn og 376 kråker er felt under jakt som åtejakt eller i forbindelse med annen småviltjakt. Antall jegere med felt kråkefugl under jakt har årlig ligget mellom 17 og 9 jegere.

Man ser helt klart at noen få, men godt drifta (!) kråkebur, med god geografisk fordeling, kan spille en svært viktig rolle i regulering av kråkefuglbestandene i kommunen.

Rødrev

I en årrekke har åtejakt vært den viktigste jaktformen på rev i Lierne. 64% eller 551 av de 863 revene som er felt de siste 9 årene er felt på åte. 166 (20%) er felt under jakt med hund, 43 (5%) på lokkejakt, 94 (11%) på smygjakt/ annen og kun 10 stk (1%) fanget i bås.

Jakt med hund viser seg å være en viktig jaktform for å holde jakttrykket på rev oppe. De siste 6 årene har andelen rev felt under jakt med hund vært økende. I perioden 2014 til 2020 har andelen ligget mellom 12 og 20%, mens den de tre siste sesongene har økt til henholdsvis 24%, 27% og 45%(!). Det gjenstår fortsatt litt av årets sesong, men i 2022/2023-sesongen vil jakt med hund for første gang trolig ligge helt på høyde med åtejakta i andel felt rev.

For dette resultatet er ivrige og ikke minst gode hundeekvipasjer en viktig nøkkelfaktor.

Sesongen 22/23 har 19 ulike jegere felt rev for hund. 40 rever er felt i jakt med hund denne sesongen, og  9 hundeførere (med en eller flere hunder) har vært involvert i disse jaktene.

5 hundeførere (med en eller flere hunder) har vært delaktig i 34 av 40 jakter med felt rev sesongen 22/23.

Jaktinnsatsen på rev ser ut til å ligge på jevnt nivå. Snittet for hele perioden er 41 jegere med felt rev pr sesong med en variasjon på 57 som høyeste og 26 som laveste. De to siste sesongene har 40 ulike jegere registrert en eller flere rever i fellingsbørsen.  Når man ser dette sammen med økningen i andelen av en innsatskrevende jaktform som jakt med hund, kan det se ut til at jaktinnsatsen pr felte rev fortsatt er svært god også etter ni sesonger.

Mår

Fellefangst er utvilsomt den viktigste jaktformen på mår i Lierne, og hele 94% eller 636 av 678 mårer er fanget i felle de siste 9 sesngene. 26 mår (3,8%) er felt under jakt med hund og 12 (1,8%) felt i åtejakt og 4 (0,6) i annen jakt.

I Jakt i Liernes andre sesong hadde man et rekordhøyt uttak på hele 164 mår og 48 jegere registrerte fanget mår. Dette var mer enn dobling av tallene fra sesongen før. Videre kom to sesonger med rundt 60 mår og i overkant av 30 jegere med fangst. Sesongene 18/19 og 19/20 økte fangsttallene til rundt 100 mår, men fortsatt rundt 30 jeger med fangst.

De siste tre sesongene har fangsttallene på mår vært henholdsvis 54, 37 og 55 mår, og rundt 20 jegere har stått for denne fangsten i hver sesong.

Man kan se en nedgang i antall jegere med fangst fra de første 5 sesongene til de siste 4 sesongene. Antall jegere med feller ute og antall felledøgn har man dessverre ikke noe tallgrunnlag på, så nedgang i antall jegere med fangst kan også ha sammenheng nedgang mårbestanden.

Når fanges måren?

Ser man på hvilken måned mårfangstene er meldt inn i fellingsbørsen, viser det seg at de to første månedene i sesongen gir best uttelling. November måned ligger på topp i total andel av fangsten, til tross for at mange trolig ikke spenner alle fellene man har ute, fra første dag i sesongen.

Desember ligger så vidt under november i total andel, men ligger høyere enn november om man tar høyde for antall fangstdager i måneden (julefredning). Da ligger desember på 6,8 mår pr dager i måneden mens november ligger på 5,9 mår pr dager i måneden.

Et godt tips basert på disse tallene er nok å prøve å komme i gang så tidlig som mulig i sesongen.

Venter man f.eks til januar ser at man har gått glipp av en god periode. Februar er den beste fangstmåneden etter jul og har samme andel fangede mår som desember.

Mars måned har lavest prosent-andel, men ligger høyere enn januar (3,6 mår pr ant. dgr) om man tar høyde for antall fangstdager i måneden (4,9 mår pr ant. dgr).

 

Felletyper:

Ser man på felletyper i mårfangsten er det utvilsomt conibear-typene som er de mest populære fellene til mårfangst i Lierne. Man kjenner til felletype på rundt 60% av den innmeldte fangsten, og  Conibear/ Belisle-typene er representert i 83% av disse.

Conibear/ Belisle-typene er fleksible i bruk og kan brukes i ulike kasseoppsett (mest vanlig) eller som åpent stokksett.

Røyskatt

Som for mår er også fellefangst den viktigste jaktformen på røyskatt, 97% av de 775 innmeldte røyskattene i fellingsbørsen er fanget i felle. 1% (7stk) er felt på åtejakt og 2% (14 stk) felt på annen jakt.

Man kjenner til felletype for 44% av de innmeldte fangstene av røyskatt, og det viser seg at 89% av disse er fanget i mårfelletyper. Også her er conibeartypene hyppigst representert med en andel på 61%. 11% eller 36 stk røykatter er fanget med f.eks rottefelle eller annen felle satt spesifikt for røyskatt.

Antallet jegere med fangst av enten mår eller røyskatt har ligget ganske likt pr sesong, og det i stor grad de samme jegerne som har meldt inn både mår og røyskatt i løpet av samme sesong. For å få et minimumstall over jegere som har hatt feller ute kan man legge sammen tallene for både røyskatt og mår. Da ser man f.eks at det var minst 24 fellefangere som meldte inn fangstresultat i sesongen 22/23.

For å måle variasjon i den totale fangstinnsatsen pr sesong, burde man hatt et tallgrunnlag på hvor mange jegere som hadde feller ute den enkelte sesong uansett fangstresultat eller ikke. Dette har man dessverre ingen oversikt over, og man kan derfor bare si noe om antall jegere med fangst.

Grevling

Fellingstallene på grevling har i snitt ligget på rundt 15 stk pr sesong med 6 som laveste (15/16) og 23 som høyeste (17/18). 43% er fanget i felle, 32% er felt på åte, 21% felt under jakt med hund og 4% felt i annen jakt.

Dette bildet av grevling midt oppe i fjellbjørkeskogen og rypeterrenget i begynnelsen av juni viser at det er all grunn til å holde jakttrykket oppe også på denne arten.