forside-oppgave-e1529307288564

Bacheloroppgave om rødrev i Lierne

Ida Ward Myran har nå i juni forsvart sin bacheloroppgave om: “kjønns- og alderssammensetning i jaktuttak av rødrev i Lierne kommune”, på Nord Universitet:

Sammendraget i oppgaven:

Da fellingsstedene ble satt inn i en geografisk sammenheng, var trenden at de fleste rødrevene ble skutt i relativ stor nærhet til fylkesvegen som går gjennom Lierne. Her kan både jaktmetode (utplassering av åte nær vei) og generelle habitatpreferanser virke inn som viktige faktorer. Når på året rødrevene ble skutt ser ut til å henge sammen med de skutte individenes kjønn. Spesielt kan forskjeller mellom kjønnene speile seg i adferden i parringstiden. De fleste hanndyr ble skutt fra februar, mens det ble skutt flere hunnrever i mars. For øvrig var forholdet mellom kjønnene relativt likt fordelt i det totale jaktuttaket som inngår i datamaterialet. Blant de aldersbestemte rødrevene var hannrevene noe yngre i gjennomsnitt da de ble skutt i forhold til hunnrevene. Vanligvis vil juvenile hanndyr spre seg tidligere og lengre enn hunndyr. Hunnrever kan til og med bli værende i oppvekstområdet for å bidra med oppfostringen av nye valpekull, selv om noen hunnrever også velger å vandre ut.

Størsteparten av jaktuttaket tilhørte unge aldersklasser. Spesielt stort var jaktuttaket av rødrever fra årskullet født sommeren 2010. Det kan tyde på god valpeproduksjonen denne sesongen. Det samme gjelder for sommeren 2014. Ved å følge 2010-kullet fra jaktsesongen 2011/12 kan vi observere at det som forventet utgjør en gradvis minkende del av jaktuttaket i de påfølgende jaktsesongene. I hvor stor grad jakta er med på å begrense rødrevpopulasjonen er imidlertid vanskeligere å si noe om foreløpig. Her kan faktorer som inn- og utvandring fra/til omkringliggende rødrevpopulasjoner være avgjørende. Naturlige variasjoner i næringstilgangen er også viktige for tettheten og størrelsen på populasjonen. Fordelingen mellom kjønn og aldersklasser blant de gjenværende rødrevene kan dessuten ha betydning for hvor mye rødreven markerer territorium og hindrer innvandring fra unge, hjemløse rever.

Kullet som ble født i 2011 utgjorde imidlertid en betydelig mindre del av jaktuttaket enn 2010-kullet, men kan til en viss grad skyldes den metodiske feilen ved aldersbestemmelsen påpekt i forordet. Om dette skyldes intensivering av revejakta, naturlige svingninger i smågnagerbestanden, eller andre forhold blir opp til videre studier å svare på.

Ønsker du å gå litt mer i dybden kan du laste ned og lese hele oppgaven her:

2018 – Myran_Ida_W_Bacheloroppgave