framside-ringvirkningsanalyse

Ringvirkninger av jakt og fiske i Lierne kommune.

Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) har på oppdrag av Lierne Utvikling AS gjennomført en analyse av direkte og indirekte virkninger av jakt og fiske i Lierne kommune. Rapporten ligger i sin helhet under kunnskapssiden, under Forskning og studie.

Konklusjonen forteller oss at:

Dagens omfang av jakt/fiske ser ut til å tilføre Lierne verdier på 15 mill. kr. inkl. verdien av elgkjøtt, foredling og de tilhørende besøkende sitt lokale forbruk. Dette gir grunnlag for 21-22 sysselsatte/arbeidsplasser og et folketall på 38-43 personer. Innlandsfiske, storviltjakt og småviltjakt gir alle netto inntektsvirkninger i Lierne som tilsvarer om lag 3 ganger salget av jakt- og fiskekort.

Våre analyser viser at inntekter og verdiskaping fra jakt og fiske i Lierne kan økes med økt salg av spesielt elgjakta til besøkende og mer elgkjøtt gjennom videreforedlingsbedriftene. Innenfor småviltjakt er det spesielt rypeforvaltning og å tilby mer naturopplevelser enn antall ryper, som peker seg ut som satsinger som kan trekke til seg flere besøkende. Innenfor innlandsfiske er det i hovedsak pekt på generell turistinformasjon og markedsføring som et tiltak. Av andre generelle tiltak er det pekt på større muligheter for utbygginger som kan trekke til seg kunder med høy betalingsvillighet.

Ringvirkninger av jakt og fiske i Lierne kommune.
Ringvirkninger av jakt og fiske i Lierne kommune.